Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
icon_about Đầu tư - kinh doanh bất động sản; icon_about_02 Năng lượng tái tạo và môi trường;
icon_about_03 Xây dựng dân dụng và công trình giao thông; icon_about_04 Dịch vụ vận tải, du lịch, nhà hàng - khách sạn.

 

title_about